Gebruiksovereenkomst MondMaatje Dashboard – Zorgverlener

MondMaatje

 • In deze gebruiksovereenkomst (“Gebruiksovereenkomst”) komen partijen overeen onder welke voorwaarden zorg kan worden verleend via de mobiele applicatie (“App”) van MondMaatje.
 • De App wordt aangeboden en beheerd door MondMaatje. MondMaatje is een merk en handelsnaam van de Maatschap Parodontologiepraktijk Friesland te Goutum. De maatschap is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01174884. Voor vragen over het gebruik van deze App kunt u contact opnemen met info@mondmaatje.nl.

MondMaatje App:

 • De App heeft als doel patiënten individueel te begeleiden om naar een optimale mondgezondheid/mondhygiëne toe te werken en het vastleggen van persoonlijke tandheelkundige relevante gegevens voor gebruik door een patiënt (“Patiënt”) en specifieke tandheelkundige gegevens voor gebruik door de tandheelkundige zorgverlener (“Zorgverlener”). De Zorgverlener is in dit verband de mondhygiënist, tandarts, parodontoloog, preventie assistent, orthodontist, kaakchirurg of andere tandheelkundige zorgverlener die de App als hulpmiddel gebruikt bij de tandheelkundige behandeling van de Patiënt en voor preventie.
 • De Zorgverlener is tevens gebruiker (“Gebruiker”) in de zin van deze Gebruiksovereenkomst.
 • Op de App zijn de Gebruiksvoorwaarden en het privacy statement van  MondMaatje  (“Privacy Statement”) van toepassing.
 • De Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement waaronder de Patiënt gebruikt maakt van de App zijn te raadplegen en downloaden via www.mondmaatje.nl en worden op verzoek toegestuurd.
 • Indien via de App gebruik wordt gemaakt van de diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het (eventuele) privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. MondMaatje is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleert deze Gebruiksovereenkomst en de Privacy Statement van MondMaatje.
 • Indien door gebruik waren en/of diensten worden afgenomen van derden of van MondMaatje  kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met deze Gebruiksovereenkomst, prevaleert de Gebruiksovereenkomst.

1. Gebruik dashboard door Zorgverlener

 1. De gegevens van de Patiënt kunnen alleen met toestemming van de Patiënt door de Zorgverlener worden ingezien. De Zorgverlener krijgt toegang tot de App via koppeling van de App met een eigen werkomgeving op de website van MondMaatje (“Dashboard”).  Deze koppeling vindt plaats door het scannen door de App van een QR-code door de Patiënt zelf. Deze QR-code is gebonden aan de praktijk van de Zorgverlener.
 2. Na het sluiten van deze Gebruiksovereenkomst, ontvangt de Zorgverlener inloggegevens en een wachtwoord van MondMaatje om in te loggen bij het Dashboard.
 3. Op het Dashboard kan de Zorgverlener gegevens van gekoppelde patiënten inzien en aanpassen waar nodig. De Zorgverlener voert gegevens in over het gebit van de Patiënt, zoals ontbrekende gebitselementen, tandheelkundige implantaten, type tandenborstel, tandenstokers, ragers, etc. MondMaatje  is niet verantwoordelijk voor onjuiste invoer van gegevens en elk gevolg dat uit die onjuiste invoer voortvloeit. Deze (persoons)gegevens worden gebruikt om een op maat gesneden behandeling- en preventieprogramma op te stellen en de voortgang van deze behandeling en preventie te monitoren.
 4. De Patiënt kiest zelf aan welke Zorgverlener de App kan worden gekoppeld.  MondMaatje heeft hier geen zeggenschap over.
 5. Met het koppelen via de QR-code geeft de Patiënt toestemming tot inzicht van en gebruik door de Zorgverlener van zijn (persoons)gegevens.
 6. De gegevens van een Patiënt blijven zichtbaar voor de laatste twee behandelend Zorgverleners. Alleen de huidig behandelend Zorgverlener kan de gegevens aanpassen.
 7. Op basis van de ingevoerde gegevens kunnen bepaalde materialen en producten worden gekoppeld aan het gebruik van de App.
 8. MondMaatje is superuser van het Dashboard. Bij oneigenlijk gebruik van het Dashboard door de Zorgverlener kan MondMaatje de Zorgverlener sommeren dit gebruik te stoppen. De Zorgverlener zal deze sommatie per direct opvolgen.

2. Kosten gebruik

 1. Gebruik van het Dashboardgeschied op basis van een abonnement. Het eertse half jaar is gratis.
 2. Na het eerste half jaar worden de abonnementskosten berekend aan de hand van het aantal behandelstoelen dat de zorgverlener ter beschikking heeft. In beginsel wordt de volgende tabel gehanteerd om de hoogte van de abonnementskosten vast te stellen.
  1-2 behandelstoelen – € 20,- per maand
  3-5 behandelstoelen – € 27,- per maand
  5-10 behandelstoelen – € 32,- per maand
  >10 behandelstoelen – € 35,- per maand.
  Alle prijzen zijn exclusief BTW.
 3. De Zorgverlener is verantwoordelijk voor de juiste invoer van het aantal behandelstoelen. MondMaatje behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om dit aantal te controleren.
 4. Abonnementskosten worden per zes maanden voldaan aan het begin van die periode middels automatische incasso. De zorgverlener ontvangt bij aanvang van het abonnement hiervoor eenmalig een factuur. In het geval van vroegtijdige beëindiging van het abonnement vindt geen restitutie plaats.
 5. Het abonnement vangt aan op de tekendatum van de Gebruiksovereenkomst.

3. Verplichtingen MondMaatje

 1. MondMaatje zal zorgdragen voor onderhoud van haar website en het Dashboard en (continue) updates waar nodig.
 2. Indien onderhoud door MondMaatje (tijdelijke) onderbreking van de werking van het Dashboard inhoudt zal MondMaatje zorgen voor tijdige notificatie van dit onderhoud.
 3. MondMaatje zorgt voor passende veiligheidsmaatregelen waarbij fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in acht worden genomen. Hieronder vallen best practice waarborgen zoals firewalls en dataencryptie.

4. Verplichtingen Gebruiker

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gebruik van het Dashboard.
 2. Ter voorkoming van misverstanden bevestigt de Gebruiker hierbij dat het de Gebruiker niet vrijstaat het Dashboard anders te gebruiken dan zoals bedoeld in deze Gebruiksovereenkomst, waar ook ter wereld, al dan niet in vertaalde vorm. Het staat de Gebruiker niet vrij om een vergelijkbaar Dashboard te (laten) ontwikkelen.  Onder het hier genoemde gebruik valt tevens het plaatsen van advertenties en anderszins maken van reclame.
 3. Het staat de Gebruiker daarnaast niet vrij om het Dashboard verder te ontwikkelen voor eigen gebruik, dan wel op een andere manier voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 4. De Gebruiker heeft geen toestemming wijzigingen aan te brengen in het Dashboard. Hieronder valt niet het uploaden van content die nodig is om gebruik van het Dashboard in combinatie met de App te personaliseren en optimaliseren voor behandeling.
 5. De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke systeemvereisten en internetverbinding om het Dashboard te kunnen gebruiken.
 6. De Gebruiker is verplicht het Dashboard te gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.
 7. De Gebruiker verplicht zich hierbij voldoende beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde inbreuk of aantasting van de gegevens van de Patiënt te voorkomen. Deze maatregelen moeten minimaal voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten. In het geval van een inbreuk of aantasting zoals hier bedoelt, meldt Gebruiker dit, naast bij de bevoegde autoriteiten, binnen 24 uur na vaststelling hiervan bij MondMaatje.

5. Persoonsgegevens

 1. Na installatie van de App dient de Patiënt zijn persoonsgegevens in te voeren voor optimale werking van de App. Het Privacy Statement van MondMaatje is van toepassing op de verwerking van die persoonsgegevens en op de App als geheel. Dit werkt door op gebruik van deze gegevens in het Dashboard voor zover daar verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt.
 2. Bij constatering van misbruik van persoonsgegevens (door derden) zal MondMaatje direct de Patiënt informeren.
 3. Ingevoerde gegevens blijven eigendom van de Patiënt.
 4. Gebruiker vrijwaart MondMaatje voor alle inbreuken op de privacy van de Patiënt.
 5. Het is de Gebruiker niet toegestaan de gegevens verkregen uit de App op een andere manier dan in het Dashboard op te slaan. Na beëindiging van het abonnement heeft de Gebruiker geen toegang meer tot de gegevens van de Patiënt in het Dashboard.
 6. De Patiënt kan er te allen tijde voor kiezen de toestemming voor de toegang tot de gegevens intrekken.

6. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake de App en het Dashboard (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten) berusten bij uitsluiting bij MondMaatje. De Gebruiker verkrijgt geen rechten.
 2. De Gebruiker zal de rechten van MondMaatje te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat haar gebruik van het Dashboard op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten van MondMaatje.
 3. MondMaatje en Gebruikers vrijwaren elkaar en houden elkaar schadeloos van alle vorderingen en aanspraken, hoe ook genaamd, van derden die erop zijn gebaseerd dat de resultaten van de werkzaamheden en inbreng van gegevens door partijen die inbreuk maken op de rechten van derden.

7. Aansprakelijkheid

 1. Met betrekking tot de werking en de kwaliteit van App en het Dashboard geldt dat er sprake is van ‘Best Effort’. MondMaatje garandeert niet dat er geen fouten zitten in de App en het Dashboard.
 2. MondMaatje geeft geen garanties voor wat betreft de inhoud, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de App en het Dashboard, noch voor beveiligingsincidenten bij de verzending of het gebruik van (persoons)gegevens via de App en het Dashboard.
 3. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is MondMaatje niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit gebruik van het Dashboard.
 4. MondMaatje is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Gebruiker lijdt of kosten die de Gebruiker maakt doordat:
 • geen toegang tot de App wordt verkregen of van de App geen gebruik kan worden gemaakt om welke reden dan ook, of in het geval van vertraging van de App;
 • geen toegang tot het Dashboard wordt verkregen of van het Dashboard geen gebruik kan worden gemaakt om welke reden dan ook, of in geval van vertraging van het Dashboard;
 • een apparaat dat in combinatie met het Dashboard wordt gebruikt is beschadigd of niet werkt;
 • de Patiënt onjuiste gegevens heeft ingevoerd in de App, dan wel dat, in het geval van een Zorgverlener, een verkeerd advies is gegeven; D. de Patiënt de voorwaarden van deze Gebruiksovereenkomst niet nakomt of de rechten van andere personen schendt;
 • de Patiënt de in de App gegeven adviezen/suggesties op een verkeerde manier uitvoert.

8. Beëindiging abonnement Zorgverlener

 1. De Zorgverlener gaat een abonnement aan voor de duur van zes maanden. Dit abonnement wordt stilzwijgend met zes maanden verlengd.
 2. MondMaatje en de Zorgverlener zijn gerechtigd zonder opgave van de reden het abonnement te beëindigen. In geval de Zorgverlener het abonnement beëindigt, geschiedt dit per e-mail aan info@mondmaatje.nl. In geval MondMaatje het abonnement beëindigt, geschiedt dit per aangetekend schrijven.
 3. Bij beëindiging van het abonnement is de Zorgverlener niet langer gerechtigd zich toegang tot het Dashboard te verschaffen.

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Gebruiksovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Gebruiksovereenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.