Gebruiksvoorwaarden MondMaatje mobiele applicatie

MondMaatje

 1. Deze gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden”) beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie (“App”) van MondMaatje.
 2. De App wordt aangeboden en beheerd door MondMaatje. MondMaatje is een merk en handelsnaam van de Maatschap Parodontologiepraktijk Friesland te Goutum. De maatschap is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01174884. Voor vragen over het gebruik van deze App kunt u een e-mail sturen aan info@mondmaatje.nl.

MondMaatje App:

 • De App heeft als doel patiënten individueel te begeleiden om naar een optimale mondgezondheid/mondhygiëne toe te werken en het vastleggen van persoonlijke tandheelkundige relevante gegevens voor gebruik door een patiënt (“Patiënt”) en specifieke tandheelkundige gegevens voor gebruik door de tandheelkundige zorgverlener (“Zorgverlener”). De Zorgverlener is in dit verband de mondhygiënist, tandarts, parodontoloog, preventie assistent, orthodontist, kaakchirurg of andere tandheelkundige zorgverlener die de App als hulpmiddel gebruikt bij de tandheelkundige behandeling van de Patiënt en voor preventie.
 • Na installatie van de App dient de gebruiker (“Gebruiker”) akkoord te gaan met de Gebruiksvoorwaarden voor deze te accepteren. Het downloaden kan via de Appstore of Google Play. De Gebruiksvoorwaarden worden voorafgaand aan de hiervoor genoemde handelingen inzichtelijk gemaakt.
 • De verwerking van persoonsgegevens door MondMaatje gebeurt in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving en is beschreven in het privacy statement van MondMaatje (“Privacy Statement”).
 • De Gebruiksvoorwaarden en Privacy Statement zijn tevens te raadplegen en downloaden via www.mondmaatje.nl en worden op verzoek toegezonden.
 •  Indien de App gebruik maakt van de diensten van derden, zijn tevens de algemene voorwaarden, het (eventuele) privacy- en cookiebeleid van de betreffende derden van toepassing. MondMaatje is niet verantwoordelijk voor de diensten en het privacy- en cookiebeleid van derden. Bij tegenstrijdigheid prevaleren deze Gebruiksvoorwaarden.
 • Indien door gebruik waren en/of diensten worden afgenomen van derden of van MondMaatje kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden.
 • MondMaatje behoudt zich het recht voor de Gebruiksvoorwaarden te wijzigen naar eigen inzicht en wanneer zij dat wenst.

1. Gebruik App

 1. Gebruik van de App is voor eigen risico.
 2. De App kan worden geïnstalleerd voor gebruik door de Patiënt. De Patiënt is Gebruiker als bedoeld in de Gebruiksvoorwaarden. Indien de Patiënt de leeftijd van 16 jaren nog niet heeft bereikt, is voor gebruik van de App toestemming van de ouders / verzorgers van de Patiënt nodig.
 3. De Patiënt voert bij installatie zelf contactgegevens in. MondMaatje is niet verantwoordelijk voor onjuiste invoer van gegevens en elk gevolg dat uit die onjuiste invoer voortvloeit.
 4. De Patiënt kiest zelf aan welke Zorgverlener de App kan worden gekoppeld. Deze koppeling vindt plaats door het scannen van de App aan een praktijk gebonden QR-code. Hiermee verschijnen de gegevens uit de App in het dashboard van de Zorgverlener. MondMaatje heeft hier geen zeggenschap over.
 5. Met het koppelen via de QR-code geeft de Patiënt toestemming tot inzicht van en gebruik door de Zorgverlener van zijn (persoons)gegevens. Deze (persoons)gegevens worden gebruikt om een op maat gesneden behandeling- en preventieprogramma op te stellen en de voortgang van deze behandeling en preventie te monitoren. De Zorgverlener zorgt voor de invoer van gebitsgegevens van de Patiënt in de App, zoals ontbrekende gebitselementen, tandheelkundige implantaten, type tandenborstel, tandenstokers, ragers, etc. Voor de verwerking van voornoemde gegevens verwijst MondMaatje naar haar Privacy Statement.
 6. Op basis van de ingevoerde gegevens kunnen bepaalde materialen en producten worden gekoppeld aan het gebruik van de App. De App legt voor de Patiënt onder andere een implantaatpaspoort aan en geeft gepersonaliseerde suggesties voor de verzorging van het gebit.
 7. MondMaatje heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of te verwijderen, de Gebruiker het gebruik van de App te ontzeggen door een abonnement te beëindigen, het gebruik van de App te beperken of de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen. MondMaatje zal de Gebruiker hierover op een haar passende wijze informeren.

2. Kosten gebruik

 1. Gebruik van de App door de Patiënt is gratis.

3. Verplichtingen MondMaatje

 1. MondMaatje zal zorgdragen voor onderhoud van de App en (continue) updates waar nodig.
 2. Indien onderhoud door MondMaatje (tijdelijke) onderbreking van de werking van de App inhoud zal MondMaatje zorgen voor tijdige notificatie van dit onderhoud.
 3. MondMaatje zorgt voor passende veiligheidsmaatregelen waarbij fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in acht worden genomen. Hieronder vallen best practice waarborgen zoals firewalls en dataencryptie. Voor verdere veiligheidsmaatregelen verwijst MondMaatje naar de Privacy Statement.

4. Verplichtingen Gebruiker

 1. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor gebruik van de App.
 2. Ter voorkoming van misverstanden bevestigt de Gebruiker hierbij dat het de Gebruiker niet vrijstaat de App aan te bieden en te gebruiken als een eigen webapplicatie (of onder welk ander label dan ook), ongeacht voor welk gebruik, waar ook ter wereld, al dan niet in vertaalde vorm. Het staat de Gebruiker niet vrij om vergelijkbare apps te (laten) ontwikkelen. Onder het hier genoemde gebruik valt tevens het plaatsen van advertenties en anderszins maken van reclame.
 3. Het staat de Gebruiker daarnaast niet vrij om de App verder te ontwikkelen voor eigen gebruik, dan wel op een andere manier voor commerciële doeleinden te gebruiken.
 4. De Gebruiker heeft geen toestemming wijzigingen aan te brengen in de App. Hieronder valt niet het uploaden van content die nodig is om de App te personaliseren en optimaliseren voor behandeling.
 5. De Gebruiker dient zelf zorg te dragen voor de noodzakelijke systeemvereisten en internetverbinding om de App te kunnen gebruiken.
 6. De Gebruiker is verplicht de App te gebruiken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving.

5. Webshop

 1. Op basis van de gegevens in de App kan de Gebruiker ervoor kiezen producten te bestellen in de MondMaatje webshop. De keuze voor de door de Zorgverlener geadviseerde producten komt tot stand door overleg tussen de Patiënt en de Zorgverlener. MondMaatje is op geen enkele manier aansprakelijk voor de keuze in product.
 2. Leveringen vanuit de MondMaatje webshop worden verzorgd door een derde, externe partij. MondMaatje kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig handelen van die partij. Desalniettemin kunnen vragen met betrekking tot de levering worden gericht aan MondMaatje. Met betrekking tot de beveiligingsmaatregelen omtrent de gegevens van de Patiënt die noodzakelijkerwijs met de leverancier worden gedeeld, verwijst MondMaatje naar de Privacy Statement.
 3. Defecte producten kunnen worden geretourneerd aan MondMaatje. MondMaatje zal binnen 14 dagen na ontvangst van het defecte product zorg dragen voor terugbetaling van het gehele aankoopbedrag of indien gewenst een nieuw (zelfde) product, mits op voorraad.
 4. Om van het recht op retournering in 5.3 gebruik te maken dient uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product contact op te worden genomen met MondMaatje.
 5. Producten die zijn besteld op basis van een verkeerd advies door de Zorgverlener kunnen uitdrukkelijk niet worden geretourneerd. Hieromtrent dient de Patiënt in contact te treden met de Zorgverlener.

6. Persoonsgegevens

 1. Na installatie van de App dient de Gebruiker zijn persoonsgegevens in te voeren voor optimale werking van de App. De Privacy Statement van MondMaatje is van toepassing op de verwerking van die persoonsgegevens en op de App als geheel.
 2. Bij constatering van misbruik van persoonsgegevens door derden zal MondMaatje direct de Gebruiker informeren.
 3. Ingevoerde gegevens blijven eigendom van de Gebruiker. De Gebruiker kan te allen tijde de door de Gebruiker ingevoerde gegevens wijzigen of verwijderen via de instellingen van de App.
 4. Gebruiker vrijwaart MondMaatje voor alle inbreuken op de privacy van de Gebruiker. MondMaatje neemt echter maatregelen om inbreuk te voorkomen en verwijst hiervoor naar de Privacy Statement.\

7. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom terzake de App (waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, merkrechten en databankrechten) berusten bij uitsluiting bij MondMaatje. De Gebruiker verkrijgt geen rechten.
 2. De Gebruiker zal de rechten van MondMaatje te allen tijde in acht nemen en er voor zorgdragen dat haar gebruik van de App op generlei wijze schade toebrengt aan de rechten van MondMaatje.
 3. MondMaatje en Gebruiker vrijwaren elkaar en houden elkaar schadeloos voor alle vorderingen en aanspraken, hoe ook genaamd, van derden die erop zijn gebaseerd dat de resultaten van de werkzaamheden en inbreng van gegevens door partijen die inbreuk maken op de rechten van derden.

8. Aansprakelijkheid

 1. Met betrekking tot de werking en de kwaliteit van App geldt dat er sprake is van ‘Best Effort’. MondMaatje garandeert niet dat er geen fouten zitten in de App.
 2. MondMaatje geeft geen garanties voor wat betreft de inhoud, betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de App, noch voor beveiligingsincidenten bij de verzending of het gebruik van (persoons)gegevens via de App.
 3. Behoudens aansprakelijkheid op grond van dwingend recht is MondMaatje niet aansprakelijk voor directe, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit gebruik van de App.
 4. MondMaatje is in geen geval aansprakelijk voor welke schade dan ook die de Gebruiker lijdt of kosten die de Gebruiker maakt doordat:
 5. A. geen toegang tot de App wordt verkregen of van de App geen gebruik kan worden gemaakt om welke reden dan ook, of in het geval van vertraging van de App;
  B. een apparaat dat in combinatie met de App wordt gebruikt is beschadigd of niet werkt;
  C. de Gebruiker onjuiste gegevens heeft ingevoerd in de App, dan wel dat, in het geval van een Zorgverlener, een verkeerd advies is gegeven; D. de Gebruiker inbreuk maakt op de Gebruiksvoorwaarden of op de rechten van andere personen;
  E. de Zorgverlener verkeerd advies geeft voor de behandeling/verzorging van het gebit;
  F. de Gebruiker de in de App gegeven adviezen/suggesties op een verkeerde manier uitvoert.
 6. MondMaatje is tevens niet verantwoordelijk voor enige (gevolg)schade met betrekking tot producten die zijn besteld via de webshop van de App, indien:
 7. A. er sprake is van een verkeerd besteld product;
  B. een besteld product niet op de daarvoor bedoelde wijze wordt gebruikt.

9. De-installatie App

 1. De App kan te allen tijde door de Patiënt worden gede-installeerd.
 2. Met de verwijdering van de App en het account van de Patiënt worden de gegevens met betrekking tot die Patiënt verwijderd.

10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Gebruiksvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.