Privacy Statement MondMaatje

Inleiding
Hier leest u hoe MondMaatje (MondMaatje is een merk en handelsnaam van de Maatschap Parodontologiepraktijk Friesland te Goutum) omgaat met de verwerking van persoonsgegevens die zij verkrijgt via gebruik van haar mobiele applicatie (“App”). Deze Privacy Statement is tevens te raadplegen op www.mondmaatje.nl en wordt op verzoek toegezonden.

Invoer persoonsgegevens
De patiënt (“Patiënt”) voert persoonsgegevens in, zoals naam, geboortedatum en e-mailadres. De tandheelkundige zorgverlener (“Zorgverlener”) voert op basis van behandeling/controle tandheelkundige gegevens over het gebit van de Patiënt in. De Zorgverlener doet dit via een zogenaamd dashboard waarop de (gegevens uit de) App verschijnt (/verschijnen). Hierna wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt en met welke reden en op welke manier u bent beveiligd tegen oneigenlijk gebruik en toegang (door derden) tot die gegevens.

Doel gebruik persoonsgegevens
De App heeft als doel patiënten individueel te begeleiden om naar een optimale mondgezondheid/mondhygiëne toe te werken en het vastleggen van persoonlijke tandheelkundige relevante gegevens voor gebruik door een Patiënt en specifieke tandheelkundige gegevens voor gebruik door de Zorgverlener. De tandheelkundige gegevens worden gebruikt bij de behandeling van het gebit van een Patiënt. Op basis van deze gegevens kan de Zorgverlener gemakkelijk een behandeling voorstellen en zien welke materialen bij de behandeling van de Patiënt zijn gebruikt (implantatenpaspoort). In de App wordt een complete voorstelling van uw gebit geconstrueerd. Aan de hand daarvan kunt u zelf ook op een gemakkelijke manier aan uw gebit werken. Zo worden op basis van de gegevens in de App poetsschema’s, leerzame filmpjes en andere handvatten voor gebitsverzorging aangeboden. De gegevens worden daarom voor een optimaal gebruik van de App in de App opgeslagen. Naast gebitsgegevens heeft MondMaatje bepaalde andere gegevens nodig zoals naam, (e-mail)adres, gegevens die noodzakelijk zijn voor communicatie, het doen van een betaling of bestelling via de MondMaatje webshop. Invoer van de persoonsgegevens gebeurt op vrijwillige basis, maar is nodig voor optimale werking van de App.

Toegang tot de gegevens
Gebitsgegevens zijn gegevens over uw gezondheid dus daar gaat MondMaatje extra zorgvuldig mee om. De Zorgverlener vult gebitsgegevens in via het dashboard waardoor deze in de App terechtkomen. Via het scannen van een praktijk-gerelateerde QR-code met de App geeft u toestemming voor gebruik van gegevens over uw gebit aan de Zorgverlener. Indien de Patiënt de leeftijd van 16 jaar nog niet heeft bereikt, is toestemming van de ouders/verzorgers nodig. De gegevens uit de App verschijnen met de koppeling van de App in het dashboard van de Zorgverlener, die daarmee inzage krijgt in de gegevens. U kiest dus zelf aan welke Zorgverlener u toestemming geeft tot het gebruik van gegevens. Deze toestemming is tijdelijk. Na ontkoppeling heeft de Zorgverlener geen toegang meer tot de gegevens om deze te bewerken. Om terugkeer naar de vorige Zorgverlener mogelijk te maken, blijven de gegevens zichtbaar voor de laatste twee behandelend Zorgverleners. MondMaatje gebruikt haar toegang als Superuser van de App louter voor onderhoud.

Opslaan gegevens voor offline gebruik en verwerking door provider
MondMaatje slaat de ingevoerde gegevens van zowel de Patiënt als de Zorgverlener op in de App voor offline gebruik. De gegevens worden tevens (als back-up) opgeslagen bij een externe hosting provider (de “Provider”). De Provider verzorgt het gegevensverkeer van de App waaronder, doch niet beperkt tot, het in de cloud opslaan van de gegevens, het verzorgen van online diensten en het beheer van de patiëntenadministratie. Bij de beveiliging hiervan zorgt de Provider voor het nemen van voldoende technische en organisatorische maatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De Provider zal zich hierbij inspannen de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is. MondMaatje heeft teneinde deze en andere wettelijk vastgestelde verplichtingen na te komen een zogenaamde verwerkersovereenkomst gesloten met de Provider.

Bewaartermijn gegevens
Bepaalde gegevens, zoals gebitsgegevens, zijn noodzakelijk voor gebruik van de App. Deze gegevens zullen daarom worden bewaard voor de periode dat de App wordt gebruikt door de Patiënt. Nadat de App wordt gede-installeerd en het account van de Patiënt wordt verwijderd zal MondMaatje de reeds (bij een externe server) opgeslagen gegevens van de Patiënt verwijderen.

Inzage gegevens door Patiënt
De gegevens zijn zichtbaar in de App voor de Patiënt en kunnen te allen tijde worden geraadpleegd door gebruik te maken van de App. De opgeslagen gegevens kunnen worden ingezien in uw MondMaatje App. Mochten deze gegevens niet kloppen, dan kunt u deze wijzigen via “instellingen” à “mijn account” in de App. Tevens kunt u een verzoek sturen aan MondMaatje om uw gegevens per e-mail te ontvangen. De gebitsgegevens die nodig zijn voor een goede werking van de App kunnen niet worden gewijzigd dan wel door de Patiënt worden vernietigd. De Patiënt heeft desalniettemin het recht om een verzoek te doen tot wijziging of vernietiging van de gegevens. Alle gegevens met betrekking tot de Patiënt worden vernietigd bij verwijdering van de App en het account van de Patiënt.

Cookies
MondMaatje maakt op dit moment geen gebruik van cookies. Indien MondMaatje cookies gaat gebruiken maakt zij voorafgaande melding hiervan alsmede onder welke voorwaarden dit gebeurt.

Verstrekken gegevens aan derden
MondMaatje deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële, charitatieve of ideële doeleinden. De gegevens worden door toestemming van de Patiënt verstrekt aan een Zorgverlener door koppeling van de App aan het dashboard van de Zorgverlener via een praktijk gebonden QR-code. Na ontkoppeling heeft de Zorgverlener geen toegang meer tot de persoonsgegevens. De laatste twee behandelend Zorgverleners kunnen de gegevens omtrent het gebit inzien via hun dashboard.

Afnemen waren en/of diensten bij derden
Indien via de App waren en/of diensten bij derden worden afgenomen, kan een ander privacybeleid van toepassing zijn. MondMaatje heeft hier geen invloed op en kan hier niet aansprakelijk voor worden gehouden. MondMaatje maakt voor haar webshop gebruik van een externe leverancier. Met deze leverancier worden gegevens gedeeld die zien op adresgegevens voor een juiste bezorging. Om erop toe te zien dat de mogelijke verwerking van de gegevens van Patiënten in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving gebeurt, heeft MondMaatje ook met deze partij een verwerkersovereenkomst gesloten.

Verstrekken van gegevens aan de overheid
MondMaatje zal uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan opsporingsinstanties of overheidsinstanties wanneer dit is verplicht volgens toepasselijk recht of op last van een bevel van een overheidsinstantie, en alleen voor zover noodzakelijk ter bestrijding van fraude of criminele activiteiten.

Wijzigingen
MondMaatje behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid. MondMaatje adviseert u daarom deze Privacy Statement met regelmaat te raadplegen. Indien MondMaatje belangrijke wijzigingen doorvoert die van invloed kunnen zijn op de verwerking van persoonsgegevens zal zij haar gebruikers voorafgaand informeren.

Verwerkingsregister
Overeenkomstig toepasselijke wet- en regelgeving houdt MondMaatje een register van de verwerkingsactiviteiten bij die onder de verantwoordelijkheid van MondMaatje plaatsvinden.

Vragen
Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@mondmaatje.nl. MondMaatje streeft ernaar om u binnen een termijn van vier weken van antwoord te voorzien. Voor andere vragen die betrekking hebben op het gebruik van uw gegevens of bezwaar tegen de verwerking hiervan kunt u contact op nemen met de functionaris voor de gegevensbescherming van MondMaatje, de heer Melle Vroom, tevens via info@mondmaatje.nl. MondMaatje gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw gegevens. Indien u desalniettemin een klacht wilt indienen verwijst MondMaatje u naar de Autoriteit Persoonsgegevens.